یک روز برفی و مرگ شکوفه ها

اول هفته بود که این عکس را گرفتم:

image

و امروز صبح، پنج شنبه که بیدار شدم شهر این شکلی شده بود:

image

بعد یاد این شکوفه های درخت زردآلو کوچه مون افتادم که زیر این برف و توی این سرما چه اتفاقی براشون می افته. با اینکه از بارش برف خیلی خوشحال و شاد بودم دلم برای شکوفه ها و درخت ها سوخت.