در راستای صدور حکم معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد

مرور این ویدئو در روزهایی که حکم محکومیت محمدرضا رحیمی صادر شده است خالی از لطف و فایده نیست.