انتقاد از فیلترینگ = فیلتر شدن

بعد از اینکه دو سه تا مطلب در مورد فیلترینگ و موارد مرتبط نوشتم، سیستم فیلترینگ هوشمند اومده و URL سایت جدید را فیلتر کرده!

مرسی هوشمندی!
مرسی آزادی!