لعنت به فیلترینگ / لعنت به انحصار

راهنما در این نشانی قرار دارد: How to check Internet speed from the command line on Linux