انسان‌سازان …

بی‌هیچ شرحی این ویديو را ببینید و به احترام این بزرگان ایران بلند شوید:

و به یاد داشته باشیم در هر شرایطی می‌توان چرخی را به جلو هل داد و بر دردی مرهم نهاد.