کلاف سر در گم

من نگران تو و او،
تو نگران او و اون یکی،
او نگران آن‌یکی و این یکی،
اون یکی نگران یکی دیگه و من،

داریم چکار می‌کنیم با خودمون؟ و داریم چکار می‌کنیم با خودامون؟